Kaçakçılık Hukuku ve Kaçakçılık Davaları

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Yaşanan İhtilaflar

Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esasları 5607 sayılı Kanun hüümlerine göre belirlenmiştir.

Bu kapsamda Kanunun;

1-2. Maddelerinde "Amaç" ve "Tanımlar" (Gümrük Vergileri, Gümrüklenmiş Değer, Akaryakıt) açıklanmıştır.

Gümrük Kaçakçılık Fiilleri ve Kaçakçılık Suçları ile bunlara verilecek cezalar 5607 sayılı Kanununun 3. Maddesinde tanımlanmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununda tanımlanan rejimler çerçevesinde değerlendirildiğinde kaçakçılık suçları;

İthalat, Transit ve İhraçat işlemleri ile Akaryakıt, Tütün-Alkol ürünleri şeklinde ayırmak doğru olacaktır.

4. Maddesinde bu suçların işlenmesi halinde verilecek cezaların artırılacağını düzenleyen "Nitelikli Haller",

5. Maddesinde ise "Etkin Pişmanlık" hükümlerine yer verilmiştir.

6. Maddesinde "Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya"

7. Maddesinde "Deniz Taşıtları" na ilişkin hükümlere yer verilmiş olup,

Tekerrüre ilişkin hükümler 11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G. 6455 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanunun Usül Hükümlerine İlişkin;

9. Maddesinde "Arama ve El Koyma" konusuna yer verilmiş olup, arama ve el koymanın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yerine getirileceği hususu belirtilmiştir.

10. Maddesinde "Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta el koyma"  konusu açıklanmış ve Bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulacağı belirtilmiştir.

El Konulan Eşyanın Muhafazası;

Kanunun 11. Maddesinde ele alınmış olup, buna göre Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince alıkonulan her türlü taşıt ve araç; miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla gümrük idaresine teslim edileceği ve yapılacak diğer işlemler hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, bu konu Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile de düzenlenmiştir.

Yasak eşyanın geri gönderilmesi;

Kanunun 12. Maddesinde Yabancı ülkelerden gelen yasak eşyanın geri gönderilmesine ilişkin hususlara yer verilmiştir.

Müsadere;

Kanunun 13. Maddesinde, 5607 sayılı Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsaderesine ilişkin detaylara yer verilmiştir.

Ayrıca, bu konuda Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No:1)  düzenlenmiştir.

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi;

11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G. 6455 s.k. ile yürürlükten kaldırılmış olup, bu işlem 4458 sayılı Gümrük Kanununda hüküm altına alınmıştır.

Tasfiye;

 

Av. Yalım Bora BOYNUİNCE

Kaçakçılık Davaları - Kaçakçılık Avukatı